#Seminer
ZEYGEM Akademi Başlıyor !!!
01 Ekim 2022
Zeytinburnu Gençlik Merkezi

Dün, bugün ve yarın arasında bir bağ kurarak; dünü unutmadan bugünden yarına hazır olmak için Akademi seminerlerimizde buluşuyoruz.

2022-2023 döneminde Akademi Semineri’nde bu yılın teması Ülke Portreleri. Ülke Portreleri’nde hem dahil olduğumuz uygarlık çevrelerinde yer alan ülkeler hem de dünya tarihinin farklı tecrübelerine merkezlik etmiş ülkeler coğrafyaları, tarihleri, kültürleri, tarih içindeki öyküleri etrafında kapsamlı bir şekilde alanında uzman isimlerce ele alınacaktır. Ülke Portreleri esas itibariyle iki ana eksende tartışılacak: Avrupa ve Orta Doğu. Avrupa tarihi, uygarlığı, kültürü güz ve bahar dönemine yayılacak şekilde kapsamlı bir biçimde derslerde sürekli bir tema olarak Akademi Seminerleri’nde yer alacaktır. Derslerde tarihsel olarak Avrupa uygarlığı kapsamlı bir okumaya tabi tutulurken 20.Asır Avrupa tarihi de aynı kapsamlılıkta ve dünya tarihinin bütünlüğü içinde tartışılacaktır. Ülke Portreleri: Avrupa başlığı altında yer alan derslere ilave olarak Avrupa ülkeleri alanında uzman isimlerle ayda bir gerçekleşecek seminerlerle ayrıntılı bir biçimde çözümlenecktir. Ülke Portreleri: Ortadoğu Ülkeleri başlığı altında iki haftada bir gerçekleşecek derslerle bütün Orta-Doğu ülkeleri tarihleri, kültürleri, çağdaş siyasi ve ekonomik düzenleri kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır. Akademi Seminerleri: Türkiye’yi Kavramak kategorisinde Türkiye modernleşme öyküsü edebiyatla ilişki içinde kapsamlı bir okumaya tabi tutulmakta, Türk toplumunun yakın tarihli öyküsü edebiyatın imkanlarından yararlanılarak çözümlenmektedir.

UYGARLIKLARARASI İLİŞKİLER: AVRUPA’NIN HİKAYESİ

2022-2023 dönemi Akademi Seminerleri’nde uygarlık tarihine ilişkin okumalarımızda bu kez Avrupa’nın öyküsüne odaklanıyoruz. Dünya tarihinde Avrupa’nın en erken kaynaklarını Yunan tecrübesinden başlayarak toplumlararası ilişkiler bağlamında, alışverişler, etkileşimler, konumlanmalar ve mücadeleler etrafında ele alacağız. Coğrafya, tarih, toplum eksenli okumalarımızda Avrupa uygarlığının biçimleniş öyküsünü yerleşik anlatı ve açıklamalarının dışında dünya tarihinin bütünlüğü içinde ve Anadolu, Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Doğu Uygarlıklarıyla ilişki içinde birlikte konuşacağız.

“Uygarlıklar Arası İlişkiler: Avrupa’nın Hikayesi” seminerlerini Prof. Dr. İsmail COŞKUN verecektir.

ÜLKE PORTRELERİ: AVRUPA 

Ülke Portreleri: Fransa seminerinde Fransız tarihi, kültürü Avrupa ve dünya tarihi ile ilişki içinde sosyolojik perspektifle çözümlenecektir. Fransız İhtilali, Napolyon, 19. Asır Fransa’sı, Katoliklik, Fransız laisizmi, Fransa’nın bugünü gibi konular seminerde ele alınacak başlıkları oluşturmaktadır.

“Ülke Portreleri: Avrupa” seminerlerini Prof. Dr. Enes KABAKCI verecektir.

XX. YÜZYIL AVRUPA TARİHİ

Bu derste Eric Hobsbawm’ın “aşırılıklar çağı” olarak nitelediği, I. Dünya Savaşı ile başlayıp Soğuk Savaş’ın sonuna kadarki tarihsel süreç siyasi, ekonomik ve toplumsal çerçevede ele alınacaktır. Ders kapsamında katılımcıların XX. yüzyıl siyasi tarihi ile ilgili genel bilgi birikimine sahip olmaları, uluslararası ilişkileri okumaya izin verecek kavramsal araçları edinmeleri ve bu gelişmeleri makro ve mikro düzeyde yorumlayabilecek düzeye ulaşabilmeleri amaçlanmaktadır. Dersin sonunda katılımcılar, I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı, Bağımsızlık Hareketleri ve Soğuk Savaş gibi 20. yüzyılın önemli siyasi gelişmelerinin yanı sıra 29 Bunalımı, Keynesci ekonomi modeli, neoliberalizm gibi iktisadi, baby-boom, tüketim kültürünün gelişmesi, öğrenci hareketleri, küreselleşme, sanat ve moda akımları gibi toplumsal dönüşümler hakkında da genel bir birikime sahip olacaktır. Belirtilen konu başlıklarının her birinin geldiği son noktada, uluslararası siyasetin bir aktörü olan Türkiye’nin bu gelişmelerden ne şekilde etkilendiği, bunlara ne tür cevaplar ürettiği ya da karşısında nasıl pozisyon aldığı konusunda tartışma yürütülecektir.

“XX. Yüzyıl Avrupa Tarihi” seminerlerini Şeyda Sevde TUNÇBİLEK verecektir.

ÜLKE PORTRELERİ: ORTADOĞU

Kimlik Coğrafyasının Kültürel Bir Okuması

İnsanın kültürel varlığı ve kimliği ilk önce yaşadığı sokaktan, mahalle ve şehirden başlayarak  içinde yer aldığı coğrafyada inşa edilir. Bu kimlik, sonrasında halka halka genişleyerek önce yaşanılan şehri, sonra ülkeyi, ardı sıra komşu ülkeleri kapsayan bir büyük resme dönüşür. Bir İmparatorluk çocuğu olan Türkiye’nin bir kanadı coğrafi, kültürel ve tarihi kılcal damarlarla sarmalandığı Ortadoğu coğrafyasının üzerinde salınır. Ülke Portreleri Serisi’nde coğrafya ve kimlik kavramları ekseninde Türkiye çevreleyen Doğu coğrafyasının kültürel bir okuması yapılacaktır. Türkiye’nin sadece coğrafi değil, kültürel, tarihi ve edebi bağlarla bağlı olduğu “Ortadoğu” ülkeleri siyasi yapıları, başat aktörleri; kültürel ve tarihi kimlikleriyle resmedilecektir. Derslerde ayrıca söz konusu ülkelerin sadece Türkiye ile değil dünya ve bölge ülkeleri ile ilişkilerine de yer verilecektir. Derslerde katılımcılara sunulacak klasik okumaların yanı sıra ülkelerin siyasi yapıları, etkin aktörleri ve kısa tarihlerinin de aktarılacağı bir anlatı modeli takip edilecektir.

“Ülke Portreleri: Ortadoğu” seminerlerini Zeliha ELİAÇIK verecektir.

TÜRKİYE’YE EDEBİYATIN PENCERESİNDEN BAKMAK

Edebiyat eserleri, anlattıkları dönemin siyasal ve toplumsal olaylarına, değişimlerine yer verirler ve sadece yazıldıkları döneme değil aynı zamanda geleceğe de seslenirler. Bu açıdan edebi eserler geçmişi ve günümüzü anlamada, kendimize ve çevremizde olan bitenlere farklı açılardan yaklaşmayı sağlamada oldukça işlevsel metinlerdir. Bu seminer dizisinde roman, hikâye ve tiyatro gibi edebiyat eserleri üzerinden Kurtuluş Savaşı, Erken Cumhuriyet Dönemi, kırdan kente göç gibi bazı dönemlere, olaylara ve temalara odaklanılmaktadır. Katılımcıların haftalık okumaları yapması ve eserlerin anlattıkları dönemin ve olguların birlikte değerlendirilmesi, okuyucuların Türkiye tarihi ile edebi eserler üzerinden bağ kurması hedeflenmektedir.

“Türkiye’ye Edebiyatın Penceresinden Bakmak” seminerlerini Salih ÜNÜVAR verecektir.

GALERİ
Etkinlik İle İlgili Görseller
01
EKM
Cumartesi
10:00
KONUM
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
KONUKLAR
Prof. Dr. İsmail CoşkunProf. Dr. Enes Kabakcı Şeyda Sevde TunçbilekZeliha Eliaçık Salih Ünüvar
BENZER ETKİNLİKLER
Diğer ekinliklerimize de göz gezdirin!

Zeytinburnu Belediyesi olarak bizler, siz gençlerimizin yeteneklerine ve kararlarına her zaman değer vermekteyiz. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz sizleri doğru yönlendirmeyi ve bu yolda sizlere imkânlar sunmayı daima boynumuzun borcu olarak kabul ediyoruz...Devamını Oku